ശലഭംപേരറിയാത്തിനം ഒരു ശലഭം - ബനാർഗട്ട, ബാംഗലൂരു.

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License