പ്രതീക്ഷ ...
ചെറായി കടപ്പുറം - പിന്നില്‍ ബീച്ചില്‍ ജനം അവധിദിനം ആഘോഷിക്കു‌മ്പോള്‍ കടലിന്റെ മക്കള്‍ക്ക് പഞ്ഞ കര്‍ക്കിടകത്തിന്റെ മന്ദത മാഞ്ഞ് കടലില്‍ പൊന്നു വിളയുന്ന സമയത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് മാത്രം ...


.

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License