മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം ..
കാലവര്‍ഷം തുടങ്ങി .. പാടത്തും കുളങ്ങളിലും തൊടിയിലും മറ്റും വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ വന്നു തുടങ്ങി .. മലയാളികള്‍ക്കിതു നോസ്റ്റല്‍ജിയയുടേയും പച്ചപ്പിന്റേയും കുളിര്‍കാലം .. ഇന്നുച്ചക്ക് മഴ ഒന്നു വിശ്രമിക്കാന്‍ തൈച്ചുവട്ടിലേക്ക് മാറിയിരുന്ന സമയത്തെടുത്ത ഒരു പടം ..


 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License