കൊ‌മ്പന്‍
നാട്ടാരുടെ വീട് കയറി ഇര പിടിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ ഒരു നാടന്‍ കാട്ടാന...

പതി, പത്നി ഓര്‍ വോ!മറ്റോരു സീതയേ കാട്ടിലേക്കയക്കുന്നു, മറ്റോരു പടം പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നു ...

അക്കരെയെത്താത്ത പാലം
വലിയതുറ കടല്‍പ്പാലം, തിരുവനന്തപുരം - എന്റെ ആദ്യ സ്യൂഡോ-എച്ച്.ഡി.ആര്‍ പരീക്ഷണ ചിത്രം.

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License