വിബ്രാറ്റോ ..
അഥവാ വിറയലാറ്റോ ..(ഒരു ട്രൈപോഡ് വഴിയിലെങ്ങാനും വീണു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ .. )


.

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License