ഉല്ലാസം


മറ്റോരു ഞായറാഴ്ച കൂടി വിടവാങ്ങുന്നു - ഇനി ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കണം ഒന്നു ചിരിക്കാന്‍, ഒന്നു ഒരുമിച്ച് ഉല്ലസിക്കാന്‍ ..
കരിമീനുകളെ തേടി ..
... ചെറായി കായലിലെ ഒരു പ്രഭാതം ...
.


സുപ്രഭാതം

.Good Morning from kerala


കൌസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂര്വ്വ സന്ധ്യാ പ്രവര്ത്തതേ …
തൈക്കല്‍ കടപ്പുറത്തെ ഒരു പ്രഭാതം. കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരത്തെ ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ഒരു പ്രഭാതം..


 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License