വേട്ടക്കൊരുക്കം ..3 comments:

പാച്ചു said...

വേട്ടക്കൊരുക്കം .. അടുത്ത ചെറുപോസ്റ്റ് കാഴ്ചക്കപ്പുറത്തില്‍ ..

Alsu said...

Nice pic :D

മാറുന്ന മലയാളി said...

ഒരു ഇര കുടുങ്ങും എന്നുറപ്പ്.......

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License