പൊന്നിൻ കുടത്തിനും പൊട്ട് ..പൊട്ടോ അതോ, രത്നകുണ്‌ഠലമോ  ...

ക്രോപ്പ് ചേയ്യാത്ത വെർഷൻ ക്ലിക്ക് ചേയ്ത് കാണാം. .
2 comments:

ഞാന്‍ : Njan said...

Superb!!

Pachoo etha camera?

പാച്ചു said...

കാമറ ഒരു കുഞ്ഞ് പാവം കാമറ ആണു. Canon SX 100 IS. :)

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License