ഓണാശംസകള്‍ ...എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍ .. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ആഘോഷമായ ഈ ഓണത്തിനു “എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു നേരം എങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമാകാറാകണേ ഭഗവാനേ“ എന്നു നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം ..

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License